Voorwaarden

Betalings- en behandelvoorwaarden Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage

1. Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage en haar patiënten. Naar deze voorwaarden wordt ook verwezen in het aanmeldings- en intake formulier uitgereikt aan iedereen die aan de Therapeutisch fitness activiteiten (TheraFiT) wil deelnemen.

2. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie vastgestelde richtlijnen.

3. Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde patiëntenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage zich het recht voor om 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen, ongeacht of en hoe patiënt verzekerd is, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage afgezegde afspraken worden verzet naar een nadere tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie

4. Gefactureerde betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

Patiënten die géén of géén volledige aanspraak (meer) kunnen maken voor vergoeding uit hun aanvullende verzekering krijgen een factuur thuisgestuurd.

5. Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent de verrichtte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

6. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage de wettelijke rente over het verschuldigd factuurbedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

7. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel van de patiënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

8. Voorts is Fysiotherapeutisch centrum J.W. Hage gerechtigd – wanneer de patiënt in verzuim verkeert – incassomaatregelen jegens te patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsdan voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaand factuurbedrag, zulks met een minimum van € 25,00, exclusief omzetbelasting.

Kamer van Koophandel: 32153262